Sunday, January 17, 2010

မတူညီေသာလြတ္လပ္မွဳႏွင့္စံနစ္သစ္

မာက့္စ္၀ါဒီတေယာက္အျဖစ္နဲ႔ဂ်ိမ္းဆင္ေျပာတာကပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳျပသနာေတြကို ႏုိင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲေတြအျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အစိတ္အပုိင္းတခုကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ မလြယ္ကူတာကုိေတြ႕ရမည္။ မီဒီယာေစ်းကြက္စံနစ္ဟာအျမစ္တြယ္လာပါျပီ။ အလုံးစုံျဖစ္မွဳသေဘာကုိေခ်ဖ်က္ဖုိ႔ဆုိရာမွာပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္ျဖစ္မွဳကို ေလ့လာဖုိ႔လုိလာသည္။ ဒါမွပဲဒီစံနစ္ထဲကေနခြဲထြက္ဖုိ႔အေျခအေနေတြကုိေတြ႔လာမည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ဆုိတာ ယခုျဖစ္ေန ေနာင္ႏွစ္အတန္ၾကာထိသြားေန မွာလည္းျဖစ္သည္။ အျခားစံနစ္တခုဆီသြားဖုိ႔ေတြးရာမွာဒီစံနစ္ထဲေနရဲဖုိ႔လုိလာသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ရဲ႕အလုံးစုံျဖစ္မွဳသေဘာဟာ ပန္းစၾကံာမွန္ေျပာင္းထဲကတစစီကြဲေနတဲ့အစိတ္ပုိင္းေတြပဲျဖစ္သည္။
တခုတည္းသေဘာကိုယူရန္မျဖစ္ႏုိင္ရင္ေသာ္မွ သူ႔သေဘာအတုိင္းလက္ခံရင္းအစိတ္အပုိင္းတခုခ်င္းကုိ ဆက္စပ္လာႏုိင္မည္။
ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြပဲၾကဳံရေစ လက္ရွိအေနအထားမွာတင္အေျပာင္းအလဲရဲ႕မ်ိဳးေစ့ေတြကုိျမင္ႏုိင္သည္။ အေရးၾကီးတဲ့ေမးခြန္းက ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္က အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖုိ႔အေျခခံက်တဲ့ အင္းအားကုိဘယ္လုိေပးမလဲ။ အေျဖက မတူကြဲျပားမွဳပါ။ Diversity ပါ။ မတူညီမွဳကုိလက္ခံႏုိင္ဖုိ႔လုိပါသည္။ ဒါက လြတ္လပ္မွဳနဲ႔မွ်တမွဳဆီေမာင္းႏွင္မဲ့စြမ္းအားတခုျဖစ္လာပါမည္။ အေရးပါတဲ့ႏုိင္ငံေရးအယူအဆအသစ္ေတြနဲ႔ လွဳပ္ရွားမွဳအသစ္ေတြဆီသြားဖုိ႔ Diversity လုိပါသည္။
မတူတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတခုစီ ဒါမွမဟုတ္ အမွတ္အသား (sign) တခုစီဟာ ေန႔စဥ္လူမွဳဘ၀ကုိဆုိးက်ဳိးေတြေပးႏုိင္ တယ္လုိ႔ယူဆႏုိင္ပါသည္။ တဘက္မွာ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိျပန္ဆက္ဖုိ႔လြတ္လပ္မွဳကုိလည္းေပးပါလိမ့္မည္။
လြတ္လပ္မွဳဆုိတာကစိန္ေခၚမွဳျဖစ္သည္။ အလကားမရ။ ဘယ္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းကမွဘာလုပ္ပါလုိ႔လာ ေျပာတုိင္းမရပါ။ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးရပါမည္။ လွည့္ပါေစေပါ့ပန္းစၾကံာ။ တေန႔မွာမတူညီမွဳနဲ႔လြတ္လပ္မွဳဟာစံနစ္သစ္ဆီသြားပါလိမ့္မည္။ ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ဆုိရင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းမွဳ စီးပြားေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာျပန္လွန္မွီခုိမွဳေတြ ဟာတခုလုံးျဖစ္မွဳရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းေတြျဖစ္သည္။ မီဒီယာမွာ ေန႔စဥ္ျမင္ေနရတာမုိ႔သက္ေသ ျပစရာလည္းမလုိပါ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ဟာ အရင္းရွင္စံနစ္ရဲ႕အဆင့္ႏွစ္ခုၾကားမွာေပၚလာတာျဖစ္သည္။ ပထမ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မွဳျဖစ္မည္။ ေနာက္မွာ လုပ္အားနဲ႔ေခတ္ေဟာင္းရဲ႕အဖြဲ႔အစည္းပုံစံေတြဟာ အေျခခံအယူအဆ ကေန ေျပာင္းလဲဖုိ႔ျဖစ္လာပါမည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံသစ္နဲ႔ယဥ္ေက်းမွဳသစ္ကေပၚလာပါမည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ကေပးတဲ့ မီဒီယာရဲ႕စြမ္းေဆာင္မွဳေၾကာင့္လုိ႔လည္းေျပာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

KZေက

No comments:

Post a Comment