Sunday, February 20, 2011

၁။ နိဒါန္း

၁၉၇၄။ ၄၈ ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည့္ေပၚတူဂီအာဏာရွင္ကုိစစ္တပ္ကျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ ေနာက္သုံးလၾကာေတာ့ ဂရိ မွာ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ျပဳိလဲသည္။ ၁၉၇၅ ေရာက္ေတာ့ ဖရန္စစ္စကုိ စပိန္မွာေသဆုံးျပီး သူ႕ရဲ႕ ၃၆ႏွစ္ အာဏာရွင္စံနစ္ တခန္းရပ္သည္။ ေနာက္သုံးႏွစ္အတြင္း လက္တင္အေမရိကမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆုတ္ခြာေနသည္။ ဂါနာနဲ႔ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားမွာစစ္တပ္ကေရြးေကာက္ခံအရပ္သားအစုိးရေတြကို ေနရာေပးသည္။ ဒီႏွစ္ႏုိင္ငံမွာ အေျခအေနေတြကျပန္မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနေပမဲ့ လက္တင္အေမရိက အလယ္ပုိင္းႏွင့္ေတာင္ပုိင္း မွာဒီမိုကေရစီစံႏွဳန္းေတြစျပီးအထုိင္က်လာခဲ့သည္။
၈၃ မွာတူရကီ၊ ၈၆ မွာဖိလစ္ပုိင္၊ ၈၇ မွာေတာင္ကုိရီးယား ျပီးေတာ့ ဟန္ေဂရီ ျပီးေတာ့ အေရွ႕ဥေရာပ၊ ၁၉၈၉ ၏အထင္ကရ ဘာလင္တံတုိင္း၊ ၉၀ ကစျပီးအာဖရိကတုိက္မွာဒုတိယလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား (ပထမက ကုိလုိနီေအာက္ကရုန္းထြက္ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳကိုဆုိလုိသည္) အျပီး ၁၉၉၄ တြင္ ၄၇ ႏုိင္ငံရွိသည့္ဆပ္ဆာဟာရန္အာဖရိက (Sub-Saharan Africa) ၏ ၃၈ ႏုိင္ငံတြင္ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပ လာႏုိင္ခဲ့သည္။ (ေယဘူယ်ဖြင့္ဆုိခ်က္တြင္ Sub-Saharan Africa ဆုိသည္မွာ ဆာဟာရသဲကႏၱာရ၏ ေတာင္ပုိင္းအာဖရိကႏုိင္ငံအားလုံးကို ဆုိလုိသည္။ ေျမာက္ပုိင္းအာဖရိကကုိ အာရပ္ကမာၻထဲသုိ႔သြင္းသည္။)
ျပီးေတာ့ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုျပဳိကြဲသြားျပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္မ်ားေပၚထြန္းခဲ့သည္။

၁၀စုႏွစ္ ၂ခုအတြင္းဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားေပၚထြန္းလာခဲ့ရာ အဆုိပါအေျခေနမ်ားအားလုံးကုိျခဳံျပီး ဟန္တင္တန္က တတိယလွဳိင္း (the third wave) ဟုအမည္ေပးသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ဒီမုိကေရစီလွဳပ္ရွားမွဳ လွဳိင္းမ်ားေပၚထြန္းခဲ့ရာ ပထမလွဳိင္း (၁၉ရာစုအေစာပုိင္း)၊ ဒုတိယလွဳိင္း (ဒုတိယကမာၻစစ္အျပီး) ႏွင့္ တန္ျပန္လွဳိင္းမ်ားရွိခဲ့ျပီး ၁၉၇၄ ေပၚတူဂီ ကစခဲ့သည့္ တတိယလွဳိင္းသည္ ၁၀စုႏွစ္ ၂ခုနီးပါးအရွိန္ရခဲ့ျပီး အားေပ်ာ့လာခဲ့သည္။
တတိယလွဳိင္းအစတြင္ ဒီမုိကေရစီ၃၉ႏုိင္ငံရွိရာမွ ၁၉၈၀မွာ ၅၂ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး ၁၉၉၀ မွာ ၇၆ ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္မ်ားေပၚထြန္းလာခဲ့သည္ဆုိေသာ္လည္း မူလလက္ေဟာင္း စက္မွဳထြန္းကားျပီး ၾကြယ္၀ေသာအေနာက္၏ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ စံႏွဳန္းမ်ားအတုိင္းေတာ့ျဖစ္မလာခဲ့။ လြတ္လပ္ျပီး မွ်တေသာပုံမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ဒီမုိကေရစီ၏အေျခခံစံႏွဳန္းျဖစ္ေသာ္လည္း လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစံႏွဳန္းတြင္ လူတဦးခ်င္းစီအခြင့္အေရး၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း၊ စစ္ဘက္ကုိအရပ္ဘက္အစုိးရဖြဲ႔စည္းပုံ ေအာက္တြင္ထားရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမွဳ၊ ခုိင္မာေသာအင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ လစ္ဘရယ္စံႏွဳန္းအျပည့္မရွိေသးသည့္ အဆုိပါဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ခံဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားဟုနာမည္ေပးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပညာရွင္မ်ားၾကားတြင္ပင္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သေဘာညီၾကေသးသည္ေတာ့မဟုတ္။

တတိယလွဳိင္းအျပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္မ်ားေပၚထြန္းလာခဲ့သျဖင့္ ဒီမုိကေရစီသည္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ ေရြးခ်ယ္မွဳျဖစ္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တူရကီ၊ ပါကစၥတန္၊ ပီရွဳး၊ ဘရာဇီး၊ အီေကြေဒါႏွင့္ ဇမ္ဘီယာစသည့္ တတိယလွဳိင္းဒီမုိကေရစီႏုိ္င္ငံမ်ားတြင္သာမက အိႏိၵယ၊သိရိလကာၤ၊ ကုိလံဘီယာႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတုိ႔တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေလွ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ေဒသေပၚမူတည္ ျပီး ဒီမုိကေရစီ၏စံႏွဳန္းအေလွ်ာ့အတင္းကုိလည္းေတြ႔ရျပန္သည္။ ဥေရာပအေနာက္ကုိ ရာႏွဳန္းျပည့္ယူလွ်င္ အေမရိကသည္ ၈၉% ၊ အေရွ႕ဥေရာပသည္ ၆၉% ၊ အာရွပိစိဖိတ္တြင္ ၆၃% ႏွင့္ အာဖရိကတြင္ ၃၄% ဟုအၾကမ္းျဖင္းခန္႔မွန္းၾကေပသည္။ တတိယလွဳိင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစံႏွဳန္းအေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔မွဳရွိခဲ့ေသာ္လည္း နက္ရွဳိင္းမွဳတြင္ေတာ့အားနည္းခဲ့သည္။ သု႔ိျဖစ္၍အဆုိပါ ေရြးေကာက္ခံဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားကုိ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ စံႏွဳန္း အျပည့္ရေစမည့္ျဖစ္စဥ္တရပ္လုိအပ္လာသည္။
အေရးၾကီးဆုံးလုိအပ္ခ်က္မွာအစုိးရအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ တဘက္ႏွင့္တဘက္ယုံၾကည္မွဳရွိျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ တဦးႏွင့္တဦး ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္လုိျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီကုိသက္၀င္ယုံၾကည္မွဳရွိျခင္း စသည့္ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမွဳ ထြန္းကားလာေစေရးျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ ပုိလန္၊ ဟန္ေဂရီ ႏွင့္ ခ်က္ တုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ လက္တင္အေမရိက၊ အာရွႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပုိမုိျမန္ဆန္ခဲ့ေပသည္။

KZေက

No comments:

Post a Comment