Saturday, November 13, 2010

၁၆။ အားလုံးမလြတ္ေျမာက္မခ်င္းမည္သူမွ်လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္မဟုတ္

ဥေရာပေပါင္းစည္းေရးအတြက္စဥ္းစားလာရသည့္အခ်က္တခ်က္မွာ ကမာၻလုံးစီးပြားေရးစံနစ္၏ ႏုိင္ငံတခုခ်င္းေပၚသုိ႔ရုိက္ခတ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်ဆုိရလွ်င္ ေခတ္မွီဖံြ႕ျဖဳိးျပီးနည္းပညာ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနသည့္စက္မွဳႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖဳိးမွဳအတြက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမွဳေရးဘက္တြင္ ေပးဆပ္ရတတ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒါေတြက အလုပ္လက္မဲ့ႏွဳန္းမ်ားလာျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ ႏွင့္ ၀င္ေငြမညီမွ်မွဳတုိ႔ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအခ်က္မ်ားကလူမွဳေပါင္းစည္းေရးကုိေျပေလွ်ာ့ေစသည္။ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳကိုထိပါးေစသည္။ လူမွဳဖူလုံေရးစံနစ္၊ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ကုိအေလွ်ာ့ အတင္းျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေရးေပၚလစီ တုိ႔ျဖင့္အထက္ကဆုိခဲ့သည့္အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိေျဖရွင္းႏုိင္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ကမာၻလုံးစီးပြားေရး ႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တုိ႔က စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖဳိးမွဳ၏ေဘးထြက္ျပႆနာမ်ားကုိ လူမွဳဖူလုံေရးစံနစ္ျဖင့္ထိမ္းေက်ာင္းႏုိင္စြမ္းကုိ ထိခုိက္လာေစသည္။ ဆုိလုိသည္မွာကမာၻလုံးစီးပြားေရးႏွင့္ အတူေပၚေပါက္လာေသာ ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိးေရးရွင္းၾကီးမ်ားကသူတုိ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ကိုဥပေဒမ်ားသုံးျပီးထိမ္းခ်ဳပ္လာပါက အျခားလုပ္အားေစ်းခ်ဳိ ျပီးကန္႔သတ္မွဳနဲသည့္ႏုိင္ငံသုိ႔ေျပာင္းေရြ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပလိမ့္မည္။ ဒီျခိမ္းေျခာက္မွဳကႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားစီး၀င္လာရန္၊ ၀င္လာျပီးသားျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားျပန္ထြက္မသြားေစရန္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားအရင္းအႏွီးမ်ားအတြက္အခြန္အေကာက္ႏွဳန္းမ်ား ကိုတုိးျမွင့္ေကာက္ခံရန္မလြယ္ကူေပ။ တဘက္တြင္လည္းလူမွဳဖူလုံေရး၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကလည္းရွိျပန္သည္။ အခြန္ေငြတုိးခ်ဲ႕ေကာက္ခံဖုိ႔ကလည္းအျမဲလုိက်ားျမီးဆြဲရသလုိျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားလည္ပတ္ေစမည့္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြကိုရွာေဖြရန္ခက္ခဲလာေပသည္။
ဒီျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းရန္ ဟာဘားမားကျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွစ္ခုတင္ျပထားသည္။ ပထမတခ်က္က အသုံးစရိတ္ ေတြကုိေလွ်ာ့ခ်၊ ေလဘာမားကက္ကုိဖြင့္ေပးထား၊ သုိ႔ေသာ္လူမွဳဖူလုံေရးကိုမလုပ္ႏွင့္ေတာ့။ ဖ်ားမယ္နာမယ္ဆုိ ကုိယ့္စရိတ္နဲ႔ကုိယ္ကု၊ ေဆးရုံတက္လုိ႔ကေတာ့စုထားတာေလးေတြထုတ္သုံးေပေတာ့။ ဆုိလုိတာကႏုိင္ငံသား ေတြစီးပြားေရးဘက္ကအသာရထားသမွ် လူမွဳေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးတြင္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရေပေတာ့မည္။ ဒါကနီယုိလစ္ဘရယ္နည္း၊ ဟာဘားမားသိပ္သေဘာေတြ႔ပုံမေပၚ။ ေနာက္တနည္းက ႏုိင္ငံေရးကုိပါ ကမာၻလုံးဇတ္သြင္းဖုိ႔ျဖစ္သည္။ ကမာၻပတ္ေနသည့္ လက္ရွိဂလုိဘယ္စီးပြားေရးကိုႏွင္တံေလးႏွင့္ ေမာင္းဖုိ႔ျဖစ္သည္။ ဒီအယူအဆကုိအားလုံးကမ်က္ခုံးပင့္ျပီးၾကည့္ၾကသည္။ ဟုတ္ပါ့မလားေမာင္ကာလုရဲ႕ဆုိသည့္မ်က္ႏွာေပးေတြနဲ႔။ ဟာဘားမားကေတာ့ေအာင္ျမင္မည္မဆုိ။ စမ္းၾကည့္ရမည္တဲ့။ ခုကုိပဲစတင္ေနပါျပီ။ ဥေရာပယူနီယံျဖစ္သည္။ ဟာဘားမားကေတာ့ ဒါကပုံစံေျပာင္းတာမဟုတ္။ တုိးခ်ဲ႕ေနျခင္းလုိ႔ဆုိသည္။ စံနစ္တခုကေန၊ ပံုစံတခုကေန တျခားတခုကုိ ကူးေျပာင္းေနတာမဟုတ္။ ပုံစံတူကိုတုိးခ်ဲ႕ေနျခင္းဟုဆုိသည္။ ေဒသမတူ၊ ဘာသာစကားမတူ၊ ယဥ္ေက်းမွဳအေျခခံမတူသည့္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး ဥေရာပသမဂၢဆုိသည့္ေခါင္းစဥ္တခုတည္း ေအာက္တြင္မည္သုိ႔စုစည္းၾကမည္နည္း။ ဒါလည္းပဲ ေမးစရာေကာင္းသည့္အခ်က္တခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းမွဳေပါင္းစုံေရာျပြန္းလာျပီး လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ႏုိင္စြမ္းအားျမင့္လာသည့္ အတြက္ေရရွည္တြင္လည္းႏုိင္ငံဆုိသည့္စည္းတခုတားျပီး အထီးတည္းေနဖုိ႔မလြယ္ေတာ့ပါဟု ဟာဘားမားကေထာက္ျပထားသည္။ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားအျပန္အလွန္ေလ့လာျခင္း၊ ခရီးသြားလာမွဳမ်ားလြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ကူးေျပာင္းပရုိဂရမ္မ်ားထဲ့သြင္းျခင္း တုိ႕သည္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာနားလည္ယုံၾကည္မွဳကိုေရရွည္တြင္ေပးေပလိမ့္မည္။ ဥေရာပအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ေဒသသတ္မွတ္ခ်က္အရႏုိင္ငံပုံစံယွဥ္ျပဳိင္မွဳမ်ားရွိ ေနေပဦးမည္။ သုိ႔ေသာ္တခ်ိန္တြင္ယူနီယံအဆင့္ထိနားလည္တုိးျမွင့္ခံစားလာႏုိင္မည္ဟုဆိုသည္။ ဒီပုံစံကသင္ခန္းစာႏွင့္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားသည္ ေကာ္စမုိေပၚလီတန္ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးထဲကုိ၀င္ေရာက္လာ ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆုံးသြားမည့္ပန္းတုိင္မွာ ကမာၻေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ သူ႔ကုိတည့္မတ္မည့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးျဖစ္သည္။
ဒါက ကမာၻသားေတြအတြက္အေကာင္းဆုံးႏုိင္ငံေရးပုံစံျဖစ္ျပီး အားလုံးၾကဳိးစားရမည့္ ျဖစ္စဥ္တခုလုိ႔လည္းဆုိသည္။ အားလုံးဆက္လက္စမ္းသတ္သြားရမည့္နည္းလမ္းလုိ႔လဲဆုိသည္။ ဘာလုိ႔လဲ၊ အျခားနည္းေတြကပုိဆုိးမည့္အက်ဳိးဆက္ေတြကိုေတြ႔ေနရလုိ႔ပဲျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္စံနစ္ကုိဇက္ၾကဳိးျဖည္ျပီး လႊတ္ေပးလုိက္လုိ႔မျဖစ္။ စမ္းသတ္ခ်က္ေသခ်ာေပါက္ေအာင္ျမင္မည္မဆုိႏုိင္၊ သုိ႔ေသာ္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာကိစၥလည္းမဟုတ္။ ဒီမုိကရက္တစ္စံႏွဳန္းမ်ားအရ လြတ္လပ္ျပီးညီမွ်သည့္ႏုိင္ငံသားေတြစုေပါင္းျပီး သူတုိ႔လူမွဳကမာၻကုိပုံေဖာ္ႏုိင္စြမ္းသည္ အခြင့္အေရးကုိဘာလုိ႔လက္လႊတ္ခံမည္နည္း။ ဟာဘားမားကေတာ့ အားလုံးမလြတ္ေျမာက္မခ်င္းမည္သူမွ်လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟုဆုိသည္။

KZေက

Main References:
HABERMAS (a very short introduction) by James Gordon Finlayson 2005, Oxford
Fifty Major Political Thinkers (Second Edition, 2007) by Ian Adams and R.W. Dyson, Routledge

No comments:

Post a Comment