Wednesday, November 3, 2010

၁၃။ လူတဦးခ်င္းစီ၏လြတ္လပ္မွဳကုိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္းေလ့က်င့္ျခင္း

Moral Discourse အရဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူအားလုံးလက္ခံႏုိင္သည့္စံႏွဳန္းမ်ားလုိလာသည္။ Moral Discourse ကုိသုံးစြဲျပီးအေရာက္သြားရမည့္ Post-conventional Morality ၏အဆင့္ေျခာက္တြင္ ထုိစံႏွဳန္းမ်ားျဖင့္ တရားမွ်တမွဳ၊ညီမွ်မွဳတုိ႔ျဖင့္လူသား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိေလးစားသိမွတ္မွဳျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ တဘက္တြင္ေမာ္ဒန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ရွဳပ္ေထြး၊ ကြဲျပား၊ယဥ္ေက်းမွဳေပါင္းစုံေရာေႏွာလာျပီး ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ စံတခုတည္း ေခါင္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမွဳမ်ဳိးမရွိေတာ့။ ဒီအခ်က္ေတြက ေမာ္ဒန္လူသား၏ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ေလာကအျမင္ (Subjectivity) ကုိအျခားသူမ်ားႏွင့္ညိွႏွဳိင္းရင္းဆုံးရွဳံး ခံလုိက္ရမည္ဟုမဆုိလုိ၊ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ကုိယ္ပုိင္အျမင္ (larger self) တခုဖံြ႕ျဖဳိးလာေစရန္သာျဖစ္သည္။ ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမင္မွဳျပည့္၀သည့္ စုေပါင္းအျမင္တခု (an idealized we-perspective) ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဟာဘားမား၏ ဆုိခဲ့ပါ အယူအဆသည္ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီရွဳေထာင့္မွသည္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္တခုကုိေရြ႕ေျပာင္းလာခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဥပေဒကုိ ကုိယ္က်င့္ရွဳေထာင့္မွ ခြာေျပာရန္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။
ဟာဘားမားကႏုိင္ငံေရးကုိအ၀န္းအ၀ုိင္းႏွစ္ခုခြဲေျပာသည္။ စည္းတြင္းအ၀န္းအ၀ုိင္း (Formal Sphere) ႏွင့္ စည္းျပင္အ၀န္းအ၀ုိင္း (Informal Sphere) ျဖစ္သည္။ စည္းျပင္၀န္း၀ုိင္းတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Civil Society) ရွိသည္။ အစုိးအရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ မီဒီယာတုိ႔သည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲတြင္ပါသည္။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကအဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္သူတုိ႔မဟုတ္။ သူတုိ႔က ႏုိင္ငံ၏ ေယဘူယ်ျပႆနာမ်ား၊ သီးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္သည္တုိ႔တြင္ေဆြးေႏြး၊ နားလည္မွဳယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳ၊ အယူအဆမ်ားစုစည္းတင္ျပၾကသည္။ တဘက္တြင္ ပါလီမန္၊ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရေသာအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စည္းတြင္း၀န္း၀ုိင္း ထဲတြင္ရွိျပီး ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သူမ်ား၊ ဥပေဒျပဳသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဟာဘားမားအယူအဆအရ ႏုိင္ငံေရးစံနစ္တခုတြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေတြးေခၚယူဆခ်က္၊ေ၀ဖန္ပုိင္းျဖတ္ခ်က္မ်ား စီး၀င္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အသြင္း (Input) တြင္အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူထုအယူအဆ၊ အေတြးအေခၚမ်ားရွိျပီး အထြက္ (Output) တြင္ လူထုေပၚလစီႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔ရွိရမည္။ ဒါကေခတ္မွီေမာ္ဒန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုအတြက္ အျပဳိင္သြားေနရမည့္ႏုိင္ငံေရးစည္းတြင္းစည္းျပင္အ၀န္းအ၀ုိင္း ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။
ထု႔ိအျပင္ အေျခခံအေတြးအေခၚပုိင္းတြင္လည္း ဟာဘားမားသည္ အစဥ္အလာ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ ႏွစ္ခုကိုမွ်ျပီးပုံေဖာ္ဖုိ႔တင္ျပထားျပန္သည္။ ထုိႏွစ္ခုမွာ Liberal Democracy ႏွင့္ Civic Republican ျဖစ္သည္။
လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီမွာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္တဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ (Individual Self-determination) ေပၚအေျခခံသည္။ လူတဦးခ်င္းစီ၏စိတ္ခံစားမွဳအေပၚမူတည္ျပီး လြတ္လပ္မွဳကို အခြင့္အေရးအျဖစ္ ျမင္ႏုိင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ Freedom ကုိ Opportunity အျဖစ္ဆြဲယူသုံးစြဲႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရီပတ္ပလီကန္မွာ အခ်ဳပ္အခ်ာခုိင္မာမွဳ၊ လူထုႏွင့္ႏုိင္ငံေရးခ်ဳပ္ကုိင္မွဳ (Self-realization of the political community) ေပၚ အေျခခံသည္။ လူထု၏စုေပါင္းႏုိင္ငံေရးခ်ဳပ္ကုိင္မွဳဆုိသျဖင့္ လူတဦးခ်င္းစီ၏လြတ္လပ္ခြင့္ ကိုကန္႔သတ္သည္။ လြတ္လပ္မွဳကုိအေလ့အက်င့္အျဖစ္ျမင္သည္။ Freedom ကုိ Exercise ဟုအနက္ဖြင့္သည္။
ဟာဘားမားကလူတဦးခ်င္းစီ၏လြတ္လပ္ခြင့္ကုိမထိပါးသည့္လူထုႏုိင္ငံေရးအာဏာဖြင့္ဆုိလုိသူျဖစ္သည္။ ဒီမွ်ေျခကုိရွာလုိသျဖင့္ ပါလီမန္၊ လႊတ္ေတာ္စသည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ဆုံးျဖတ္ခြင့္အတြင္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အယူအဆႏွင့္အျမင္တုိ႔ကုိထဲ့သြင္းစဥ္းစားေစလုိျခင္းျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ေၾသာ္သုိ႔ေသာ္ျဖစ္သည္။ လူတဦးခ်င္းစီ၏လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိသည္မွာအျမဲလုိလုိလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တည္ျငိမ္မွဳႏွင့္ တြန္းထုိးလြန္ဆြဲရမွဳမ်ားရွိသည္။ ဒီႏွစ္ခုၾကားတင္းမာမ်ားရွိသည္။ ဒါကုိဟာဘားမားကမျငင္း။ အေျဖက ဥပေဒကုိၾကားခံထားျပီးေျဖရွင္းဖုိ႔ျဖစ္သည္။ ဥပေဒတရပ္သည္လုိက္နာရန္ေကာင္းမြန္သည့္အခ်က္(Appreciable) ထင္ရွားရွိရမည္။ အသိအမွတ္ ျပဳခံရသည့္အဖြဲ႔အစည္းတခုကခ်မွတ္ရမည္ (Positive Effect)။ ဥပေဒကုိလုိက္နာဖုိ႔ တင္းမာသည့္တြန္းအား (Coercible) ရွိရမည္။ ထုိအခ်က္မ်ားထင္ရွားမရွိပါက ဥပေဒအရျပ႒န္းထားသည့္လူ႔အခြင့္အေရးသည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏာၱရား၏ ျခစားမွဳဒါဏ္မွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ခဲယဥ္းမည္။ တနည္းဆုိလွ်င္အားနည္းသည့္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိမွန္ကန္စြာဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရန္ပံ့ပုိးႏုိင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္။ အက်ဳိးဆက္မွာအစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အာဏာပါ၀ါကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ အုပ္စုတခုကသာႏုိင္ငံ၏ကံၾကမၼာကုိခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရေပလိမ့္မည္။

KZေက

No comments:

Post a Comment