Saturday, August 14, 2010

၇။ ေမာ္ဒန္နတီ၏ မျပီးဆုံးေသးေသာပန္ခ်ီကား

1980 အာဒုိႏုိးဆုခ်ီးျမွင့္ခံရသည့္အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည့္ ဟာဘာမား မိန္႔ခြန္းတြင္ ေမာ္ဒန္ျဖစ္မွဳ ကုိမျပီးဆုံးေသးေသာပေရာဂ်က္တခု (Modernity – an Unfinished Project) အျဖစ္တင္ျပခဲ့သည္။ ညာဏ္အလင္းပြင့္ေခတ္ကစတင္ခဲ့သည့္ေမာ္ဒန္နတီကုိ လက္ျပႏွဳတ္ဆက္ေနၾကသည့္ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ အယူအဆ မ်ားအားေကာင္းေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြးေခၚရွင္မ်ားၾကားလွဳပ္ခတ္ေစခဲ့သည္။ ဟာဘာမားေဇာင္းေပးခဲ့သည့္အခ်က္၂ခ်က္မွာ ေမာ္ဒန္နတီသည္သမုိင္းဆုိင္ရာေခတ္ကာလတခုမဟုတ္ ပေရာဂ်က္တခုျဖစ္သည္။ ထုိပေရာဂ်က္သည္(ျပီးသင့္ျပီးႏုိင္ပါေသာ္လည္း၊ မျဖစ္ႏုိင္တာမဟုတ္ေသာ္လည္း) မျပီးေသးဟုဆုိသည္။
ေမာ္ဒန္ေခတ္ကာလအတြင္း ေမာ္ဒန္ျဖစ္မွဳကုိသြားသည့္ ျဖစ္စဥ္အတြင္းေပၚထြက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိဆန္႔က်င္သည့္ ယဥ္ေက်းမွဳလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပေရာဂ်က္တခုအျဖစ္သူယူဆခဲ့သည္။
ဆုိခဲ့ပါျပႆနာမ်ားသည္မေျဖရွင္းရေသး။ သုိ႔ေသာ္ေမာ္ဒန္ျဖစ္မွဳကိုသြားေနသည့္ျဖစ္စဥ္ကုိရပ္တန္႔ဖုိ႔၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖုိ႔ မဟုတ္။ ေမာ္ဒန္ကိုဆန္႔က်င္မွဳတခုျဖစ္သည့္ ဟုိက္ဒက္ဂါတင္ျပသည့္ Anti-modern သည္ေရွးရုိးလမ္းေဟာင္းကုိျပန္သြားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သူလက္မခံ။ Pre-modern ကုိလက္မခံသလုိ ေနာက္တမ်ဳိးျဖစ္သည့္ Post-modern ကုိလည္းလက္မခံျပန္။ ျပင္သစ္ၾသဇာေညာင္းသည့္ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္အယူအဆသည္ဂ်ာမနီတြင္ Irrationalism ျပန္လည္ထြန္းကားလာေစဖုိ႔ ထရုိဂ်င္ျမင္းတေကာင္ ျဖစ္လာမွာကိုသူစုိးရိမ္သည္။ ေမာ္ဒန္ႏွင့္အတူအားေကာင္းလာသည့္ အသိပညာဖြံ႕ျဖဳိးမွဳ၊ စီပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္၊ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္က်ယ္၀န္းလာသည္တုိ႔ကုိစေတးပစ္ရန္မလုိ။ ဘာသာေရးအစြဲအလမ္းကင္းသည့္ႏွဳန္းစံမ်ားတြင္အေျခခံေသာေမာ္ဒန္ကမၻာ၏ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ နည္းပညာ ႏွင့္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပစ္ပယ္စရာမလုိေပ။ ေမာ္ဒန္အၾကဳိႏွင့္ ေမာ္ဒန္လြန္ၾကားထဲမွ ဟာဘာမားအားထဲ့ထားသည့္ ဗဟုိလက္၀ဲ (Centered Left) သည္ အရင္းရွင္စံနစ္မဟုတ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ေမာ္ဒန္စံႏွဳန္းစံထားမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ထိမ္းသိမ္းဖုိ႔ျဖစ္သည္။
ဒီ့အတြက္ဟာဘားမားရည္ရြယ္ခ်င္သည့္ Communicative Action သည္ သူျပန္လည္ဆင္ျခင္ထားသည့္ ဆုိရွယ္သီအုိရီ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီး ဘာသာစကားမွ အဓိပၸါယ္၊ နားလည္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိသူ႔အျမင္ႏွင့္တင္ျပလာခဲ့သည္။ ထုိသေဘာကုိျခဳံငုံမိ ရန္မွာ သူတည္ထားသည့္ ဘာသာစကားအျမင္၏ျမစ္ဖ်ားခံရာကုိဦးစြာသိရွိဖုိ႔႔လုိလာသည္။ Theory of Meaning/ Understanding of Meaning၊ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရင္း သူ၏ ဘာသာေဗဒအလွည့္ (Linguistics Turn) တြင္သေဘာေတြ႔စရာမ်ားႏွင့္ ရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ားသဘာ၀က်စြာပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိမွတဆင့္ လူတဦးခ်င္းစီဘာသာစကားအေျခခံကူးလူးဆက္ဆံမွဳမွသည္ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္မ်ားအထိဆန္႔ထြက္လာခဲ့ရာ ဆုိလုိရင္းကုိ အနဲငယ္မွ်ဆုပ္ကုိင္မိဖု႔ိရာပင္ ဆုိခဲ့ပါနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ မရင္းႏွီးလွပါက ပုိမုိအားစုိက္ဖုိ႔လုိအပ္လာပါသည္။

ုုKZေက

No comments:

Post a Comment