Thursday, May 13, 2010

၁။ ပြင့္သစ္စ ဖရင့္ဖတ္ေက်ာင္းေတာ္

ဖရင့္ဖတ္ေက်ာင္းေတာ္ကုိမိတ္ဆက္လွ်င္ ေဟဂယ္ (၁၇၇၀-၁၈၃၈)ႏွင့္ ကားလ္မာက့္စ္(၁၈၁၈-၁၈၈၃) ကုိခ်န္ထားလုိ႔မရ။ နာမည္ေက်ာ္ဒုိင္ယာလက္တစ္ကုိေဟဂယ္ကစခဲ့ျပီး မာ့က္စ္က ကမာၻေက်ာ္ေစခဲ့သည္။
Thesis, Antithesis ႏွင့္ Synthesis ကုိျမန္မာပညာရွင္တုိ႔က မူလ၊ပဋိမူလႏွင့္ သမူဟ ဟုဘာသာျပန္ခဲ့ၾကသည္။
အဆုိတခုကုိဆန္႔က်င္ဘက္အယူအဆႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေစျပီး၊ ထုိႏွစ္ခုျငင္းဆန္တြန္းတုိက္ျပီးေနာက္၊ စုစည္းျပီးအေတြးအေခၚသစ္တခုကုိရမည္၊ ယင္းစုစည္းမိေသာ Synthesis သည္ မူလ (thesis) ျပန္ျဖစ္လာျပီး ပဋိမူလ (antithesis) ႏွင့္ျပန္ေတြ႔၊ ျပီးတဖန္ထုိႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ရင္း Synthesis ျဖစ္ျပန္၊ ဒီလုိႏွင့္သမုိင္းသည္ဆင့္ကဲတုိးတက္လာခဲ့သည္ဆုိသည္၊
ေဟဂယ္၏ဒုိင္ယာလက္တစ္တြင္ မာ့က္စ္က Class Struggle ကုိထဲ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟဂယ္သည္ ဆာ့တ္ကုိ ဖယ္လုိက္လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္ေခတ္တြင္ ထိပ္ကေျပးေနသည့္ ျပင္သစ္အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ားကို အမ်ားဆုံး ၾသဇာေညာင္းခဲ့သူတဦးျဖစ္ျပီး မာ့က္စ္ ဟူဆုိလုိက္လွ်င္အေနာက္တကမာၻလုံး ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္ေစခဲ့သူ ေတြးေခၚပညာရွင္တဦးအျဖစ္သိရွိထားၾကသည္၊
ဆက္စပ္ျပီးေျပာရေသာ္ သမုိင္းကုိနိဂုံးခ်ဳပ္ျပီဆုိေသာ ဖူကူယားမားသည္ ေဟဂယ္လီယန္မာ့က္စစ္(Hegelian – Marxist) ျဖစ္သည္။
ဖရင့္ဖတ္ေက်ာင္းကုိစသူက မက္စ္ေဟာကုိင္းမား (Max Horkheimer 1895 – 1973) ျဖစ္သည္။ ပထမကမာၻစစ္အျပီး စီးပြားပ်က္ကပ္ျဖစ္ျပီး ၁၉၃၀ ျပည့္မ်ားတြင္ Critical Theory ကုိစခဲ့သည္။ အထက္မွာဆုိခဲ့ေသာ ေဟဂယ္ႏွင့္ မာ့က္စ္ ၏ ဒုိင္ယာလက္တစ္ကုိအျခားဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ စိတ္သရုပ္ခြဲပညာ၊မႏုႆေဗဒ၊လူမွဳေဗဒဘာသာ ရပ္မ်ားႏွင့္ စုစည္းပုံေဖာ္ဖုိ႔ၾကဳိးစားျခင္းျဖစ္သည္။
Critical Theory ကုိအဓိကပုံေဖာ္သည့္သြင္ျပင္ေလးခ်က္ မွာ Interdisciplinary, Reflective, Dialectical နဲ႔ Critical တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဖရင့္ဖတ္ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ားက က်င့္၀တ္၊ ဘာသာတရား၊ သိပၸံ၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ မွဳစသည္ တုိ႔ကုိ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံ (Interdisciplinary) မွေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိေခတ္အခါက တြင္က်ယ္ေနသည့္ သဘာ၀သိပၸံကုိ လက္ေတြ႔အေတြ႔အၾကဳံ သိပၸံနည္းက်စမ္းသတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ မွန္ကန္စြာ နားလည္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ (Empirical Approach) မွခြဲထြက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ Critical Theory သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုကုိ ထုိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ လူမွဳ၀န္းက်င္ (Social Context ၊ ဆုိလုိသည္မွာ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ပတ္၀န္းက်င္၊အဖြဲ႔အစည္း၊ လူ) တြင္းမွာပင္ ထင္ဟပ္နားလည္(Reflective) ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္၊
Knowledge ႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္ေတြကုိ အေသမယူပဲ ေရွ႕မွာရွင္းခဲ့သည္ Dialectics သေဘာအရ စဥ္ဆက္လွဳပ္ရွားေျပာင္းလဲေနသည့္ျဖစ္စဥ္တခုအျဖစ္ယူခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္တြင္ Critical Theory သည္Critical ျဖစ္ဖုိ႔ပင္။ လက္ရွိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိနားလည္ေနယုံနဲ႔မျပီး၊ ဘာေတြမွားေနသလဲ ႏွင့္ ဘယ္လုိျပင္ ရမလဲ သိရမည္။ ဒႆန ကုိလက္ေတြ႔အသုံးခ်ဖုိ႔ျဖစ္သည္။
ဂ်ာမဏီမွာနာဇီေတြဓါးထက္လာေတာ့ ဂ်ဳးစပ္သည့္ ေဟာကုိင္းမား ဂ်နီဗာကုိေျပးသည္။ ေနာက္ ဥေရာပစစ္မီးကိုပါေရွာင္ရင္း အေမရိကားကုိေရာက္သည္။ အဲဒီအခ်ိန္ ဟုိမွာ ဖုိ႔ဒ္ကရွိႏွင့္ေနျပီ။ ဖုိ႔ဒ္ရဲ႕ကြန္ေဗယာပတ္လမ္း ေပၚမွာအလုပ္သမားေတြ အုံနဲ႔က်င္းနဲ႔လုပ္သည့္ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ထုတ္လုပ္ေရးကရွိႏွင့္ေနျပီ၊ စက္မွဳအရင္းရွင္စံနစ္ကရွိႏွင့္ေနျပီ။ စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳ၊ စာအုပ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းၾကီးေတြနဲ႔ မီဒီယာကအရွိန္စရေနျပီ။ ေဟာလိ၀ုဒ္ကဒုတိယ တန္းစားရုပ္ရွင္ကားေတြက လူေတြရဲ႕တကယ့္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ကုိမ်က္ေျချဖတ္ေနျပီ။ ဒါကုိ ေဟာကုိင္းမားႏွင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္း သီအုိေဒါအာဒုိႏုိ (Theodor W Adorno 1903 – 1969) တုိ႔က Cultural Industry လုိ႔ေခၚခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္ အေတြ႕အၾကဳံေတြကသူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ေပၚမ်ားစြာရုိက္ခတ္ခဲ့သည္။စက္မွဳယဥ္ေက်းမွဳသည္ လူသားကုိစစ္မွန္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္သာယာမွဳကုိထင္ေယာင္ျမင္မွားေစခဲ့သည္ဟုသူတုိ႔ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ဒီအေျခခံမွာ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ထင္ရွားသည့္ The Dialectic of Enlightenment (1947) ထြက္လာခဲ့သည္။
ႏွစ္ဆယ္ရာစုစက္မွဳနဲ႔ဗ်ဳရုိကရက္ ေမာ္ဒန္ကမာၻကုိ လူသား၏ ဆင္ျခင္နည္းလမ္းတက် ေတြးေခၚမွဳျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္မွီသိပၸံပညာ သခ်ာႍစသည္တုိ႔က ေရွးေဟာင္းပုံျပင္ေတြနဲ႔ ဘာသာေရးအစြဲအလမ္းေတြကုိဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၁၈ရာစုဥါဏ္အလင္းေခတ္ေတြးေခၚရွင္ေတြျဖစ္သည့္ ရုဳးဆုိး ေဗာ္တဲယား ကန္႔ တုိ႔က လူသားကုိသဘာ၀တရား ကေနလြတ္ေျမာက္ျပီးလြတ္လပ္ေစရမည္ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လက္ေတြ႔တြင္ သိပၸံ နည္းပညာႏွင့္ဆင္ျခင္နည္းက် ေတြးေခၚမွဳေတြက လူသားကုိသဘာ၀တရားဆီမွ လြတ္္ေျမာက္မွဳမေပးႏုိင္ခဲ့။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားၾကြယ္၀ေသာ္လည္း ဆင္းငဲငတ္မြတ္မွဳကမလြတ္ေသး၊ ကုိယ္က်င့္တရားေတြတုိးတက္ လာသည္ဆုိေသာ္လည္း အာဏာရွင္စံနစ္ႏွင့္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြကမေပ်ာက္ကြယ္ေသး၊ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း ဖရင့္ဖတ္ေခတ္ဦး ေက်ာင္းေတာ္သားႏွစ္ဦး၏ The Dialectic of Enlightenment သည္မ်က္ေမွာက္ကမာၻကုိ ေကာင္းစြာထင္ဟပ္ ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဒီသမုိင္းေနာက္ခံတီးလုံး တြင္ဖရင့္ဖတ္ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ ျဖစ္သည့္ ဂ်ာဂန္ဟာဘားမား (Jurgen Habermas, 1929 - ) ေအာ္ပရာကုိၾကည့္ၾကရဖုိ႔ျဖစ္လာပါသည္။

ဆက္ပါမည္
KZေက

2 comments:

  1. ေအာ္ပရာ ကိုေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

    ReplyDelete
  2. ခုပဲက်ေနာ္ေနာက္ပုိ႔စ္တင္လုိက္တယ္
    ေ၀ဖန္ခ်င္တာရွိရင္ေျပာပါ နဲနဲေတာ့ပ်င္းစရာေတြပါ
    က်ေနာ္လည္းအာရုံက်တုန္းတြန္းေရးမယ္မွန္းပါတယ္္

    ReplyDelete